Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 29-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018 - 2023 17/01/2019 0
2 03-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Đề án Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/12/2018 0
3 02-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023 27/12/2018 0
4 01-ĐA/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023 27/12/2018 0
5 65-TB/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Thông báo một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2018 28/08/2017 0
6 107-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch giám sát việc thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho thành viên làm việc, kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và trang thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ 14/03/2017 0
7 57-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW về việc xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 08/08/2016 0
8 02-NQ/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng lần thứ 8 (khoá VII) 20/07/2016 0
9 36-KH/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Kế hoạch Triển khai Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 31-3-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03-12-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 30/05/2016 0
10 01-CTr/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Chương trình Công tác trọng tâm năm 2016 19/01/2016 0
11 02-TB/QHTNDT Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Thông báoTài khoản giao dịch Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng 09/09/2015 0
12 1325/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng 09/03/2015 0
13 819/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Văn bản liên tịch v/v thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 12/12/2014 0
14 06-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn Tiếp tục củng cổ tổ chức, nội dung hoạt động và sinh hoạt chi, tổ Hội trên địa bàn dân cư 12/03/2014 0
15 07-QĐ/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Quyết định ban hành Đề án đổi mới nâng cao hiệu quả của Quỹ Hõ trợ nông dân giai đoạn 2014-2020 12/02/2014 0
16 01-Ctr/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Chương trình hành động Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Cơ sở Hội từ nay đến năm 2018 20/01/2014 0
 


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 9 3 5 6 0 0
Today: 2.308
Yesterday: 4.519
This week: 18.003
This month: 86.370
Total: 11.935.600
Đăng nhập