Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018 - 2023
Nội dung chi tiết

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018 - 2023

-----

Thực hiện Đề án số  01-ĐA/HNDT, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023 (sau đây gọi tắt là Đề án).

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Bám sát mục đích, yêu cầu của Đề án đề ra: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tiếp thu khoa học kỹ thuật, công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ của cán bộ, hội viên, nông dân; để thực hiện vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; từng bước đưa các nghị quyết của Đảng, của Hội, chính sách, pháp luật  của Nhà nước vào thực tiễn đời sống và sản xuất của hội viên nông dân.

- Thường xuyên đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân cần cụ thể, sát thực, dễ triển khai thực hiện phù hợp với quá trình đô thị hóa; cần định lượng về công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình cụ thể để đánh giá kết quả triển khai thực hiện ở cơ sở.

II. Chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

1. Chỉ tiêu chung: Từ năm 2019 đến năm 2023, mỗi năm các cấp Hội phải có từ 90 - 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước và Nghị quyết của Hội nông dân các cấp. Có 100%  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ở cơ sở có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội đạt chuẩn theo quy định; có 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và kỹ năng công tác nông vận; 100% cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, phương pháp công tác Hội, chú trọng công tác tuyên truyền bằng việc xây dựng mô hình và tham quan thực tế.

2. Nhiệm vụ cụ thể từng nhóm công việc

2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ của Hội

Các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn; về các chủ trương công tác của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhiệm vụ của Hội. Xây dựng cụ thể Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố, khóa VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ động tổ chức sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ Hội dưới các hình thức: tọa đàm, hội thảo tại các mô hình để hội viên nông dân trao đổi kinh nghiệm hoặc tại các buổi gặp mặt nhân các ngày lễ lớn…cần có nội dung cụ thể, tổ chức ghi biên bản để thuận lợi trong công tác kiểm tra, đánh giá.

2.2 Thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Các cấp Hội Nông dân phát động phong trào nông dân thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; vận động hội viên, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi,  giảm nghèo và làm giàu chính đáng; bảo vệ môi trường sinh thái …; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất ở nông thôn, khu dân cư...

- Mỗi quận, huyện Hội và cơ sở Hội mỗi năm xây dựng 01 mô hình về phát triển kinh tế; tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội; Nông dân với pháp luật; tham gia bảo vệ môi trường; đoạn đường an toàn, văn hóa, văn minh; thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”; tổ đoàn kết đánh bắt hải sản tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…thật sự điển hình, tiêu biểu để  nhân ra diện rộng

2.3 Tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ và kiến thức quản lý kinh tế cho hội viên, nông dân

Các cấp Hội Nông dân tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khu vực nông thôn và đô thị; tiếp thu những kiến thức mới về công nghệ sinh học, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, về công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sao cho phù hợp, có hiệu quả; tham gia đánh bắt hải sản, phát triển kinh tế biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc.

- Hằng năm, gắn với việc xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp mỗi Quận, Huyện Hội và Cơ sở Hội xây dựng 01 mô hình Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thật sự có hiệu quả để thu hút mọi người đến tham quan học tập.

2.4 Tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng, của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam

Giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng, của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân  cần tuyên truyền cho hội viên, nông dân hiểu rõ, đầy đủ về những truyền thống tốt đẹp đó để họ gìn giữ, phát huy. Đồng thời, cần khơi dậy ở cán bộ, hội viên, nông dân lòng biết ơn, quý trọng những người có công với dân, với nước, ý thức hướng về cội nguồn, về cách mạng. Đặc biệt là tưởng nhớ công ơn đối với các anh hùng, liệt sỹ, các thương, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Hằng năm, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), lễ, Tết, các cấp Hội tổ chức các hoạt động thiết thực về đền ơn đáp nghĩa, vận động tham gia xóa nhà tạm, hỗ trợ cho nông dân nghèo, khó khăn đột xuất, góp phần tích cực vào xây dựng thôn, khu dân cư văn hóa. Cụ thể, hằng năm, mỗi quận, huyện Hội và cơ sở Hội xây dựng hoặc sửa chữa 01 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, trao 01 sổ tiết kiệm trị giá trên 1 triệu đồng.

2.5 Tuyên truyền cho hội viên, nông dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách phá hoại công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, nhất là ra sức lôi kéo, kích động nhiều thủ đoạn thâm độc nhằm chống phá cách mạng, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, chúng tiến hành bôi nhọ, nói xấu chế độ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho hội viên, nông dân giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cán bộ cơ sở Hội phải nắm chắc tình hình hoạt động của kẻ xấu, kịp thời tuyên truyền, giải thích cho hội viên, nông dân hiểu rõ để họ không nghe, không tin, không theo và đấu tranh chống lại chúng, chú ý xây dựng và nắm chắc lực lượng cốt cán để hoạt động trong trường hợp cần thiết.

3. Các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân

3.1 Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở Hội

Cơ sở Hội cần xây dựng lực lượng làm công tác truyên truyền gồm: Các ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân cơ sở, cán bộ chi hội, tổ hội. Vì vậy, cán bộ chi hội, tổ hội phải không ngừng học tập nâng cao trình độ hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác Hội để thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ Hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc làm theo Bác Hồ do Thành Hội phát động. Đồng thời, phải xây dựng lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền ở cơ sở Hội, gồm: Các cán bộ Hội các cấp, tuyên truyền viên, báo cáo viên, lực lượng nòng cốt của Hội…         

Thường xuyên kiện toàn, củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới.

3.2 Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch cụ thể cho công tác tuyên truyền ở cơ sở Hội

Công tác tuyên truyền của Hội có nhiều nội dung, nên không thể thực hiện được tất cả các nội dung ngay cùng một lúc. Do vậy, các cấp Hội cần lập ra chương trình, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền trong từng tháng, từng quí, 6 tháng, năm; lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi, tổ Hội. Song, tuỳ theo mức độ cấp thiết, tuỳ theo tình hình, thời gian cụ thể mà cán bộ Hội lựa chọn nội dung, mô hình cụ thể và phương pháp tuyên truyền phù hợp và thiết thực.

Khi xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho công tác tuyên truyền ở cơ sở, chi, tổ Hội cần bám sát vào 3 nội dung:

- Tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các cấp Hội, nhất là của cơ sở Hội để xác định nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền cho phù hợp với không gian, thời gian cụ thể. Đồng thời, qua đó sẽ lựa chọn hình thức, phương pháp tuyên truyền thích hợp, hiệu quả.

- Nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề bức xúc của cán bộ, hội viên, nông dân để xác định hình thức, phương pháp tiến hành tuyên truyền phù hợp. Hằng tháng, Quận, Huyện Hội tổng hợp tình hình dư luận xã hội và báo cáo về Thành Hội qua Ban Tuyên giáo Thành Hội (vào ngày 20 hằng tháng) để tổng hợp và báo cáo về cấp trên.

- Thực hiện hướng dẫn công tác của Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền, vận động hàng năm, bám sát các sự kiện quan trọng của đất nước và thế giới để kịp thời cung cấp những thông tin, định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, hội viên, nông dân.

3.3 Đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động, trong đó coi trọng thông tin hai chiều theo hướng dân chủ và tăng cường đối thoại để nắm bắt  tình hình tư tưởng của nông dân, chú trọng công tác tuyên truyền miệng; giảm bớt các phong trào mang tính hình thức, chọn lọc các phong trào để triển khai đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả.

3.4 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, tình làng, nghĩa xóm, khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị, ý chí tự lực, tự cường vượt mọi khó khăn vươn lên của nông dân. Các cơ sở Hội chú trọng việc thường xuyên giáo dục lòng tự hào về truyền thống văn hóa, những phẩm chất đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

3.5 Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở

Hiện nay, trên địa bàn khu dân cư, có nhiều tổ chức, đoàn thể hoạt động. Tuy chức năng, nhiệm vụ, phương thức tuyên truyền của mỗi tổ chức, đoàn thể có khác nhau, nhưng đều có chung mục đích nhằm tác động đến tư tưởng, tình cảm của nông dân. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, của Hội cấp trên, các cơ sở Hội cần chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân.

3.6 Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân

Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân, hướng nhiều vào việc làm cụ thể, xây dựng những mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Vận động các hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tạo điều kiện giúp đỡ hộ nông dân nghèo để vươn lên ổn định cuộc sống theo nội dung cuộc vận động xây dựng người cán bộ Hội và nông dân tiêu biểu xuất sắc làm theo Bác Hồ do Thành Hội phát động.

Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động bám vào thực tiễn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở; tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, các loại hình Câu lạc bộ nông dân, tổ chức các mô hình trình diễn, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thảo; Hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động đa dạng, phù hợp với lợi ích thiết thực của hội viên nông dân. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng viết tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; thường xuyên kiện toàn, củng cố đội ngũ cộng tác viên (đăng ký cộng tác viên Trang web của Quận, Huyện và cơ sở Hội về Thành Hội), cập nhật các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của đơn vị, địa phương mình lên Trang thông tin điện tử của Hội.

4. Kinh phí thực hiện

Hằng năm, các cấp Hội Nông dân lồng ghép trong nguồn kinh phí hoạt động tuyên truyền để triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023.

III. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Giao Ban Tuyên giáo Thành Hội chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm và phối hợp với các Ban, Văn phòng Thành Hội tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành Hội chỉ đạo triển khai và hằng năm sơ kết đánh giá kết quả, khen thưởng, triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.

- Vào cuối tháng (từ ngày 20 – 25 hằng tháng), Ban Tuyên giáo Thành Hội tổng hợp tình hình hoạt động các Quận, Huyện, cơ sở Hội, Trang thông tin điện tử để báo cáo tổng hợp đánh giá cụ thể hoạt động của từng quận, huyện Hội giúp Thường trực Thành Hội theo dõi chỉ đạo hoạt động tiếp theo.  Tham mưu tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng quý, 6 tháng tại cơ sở.

2. Các Quận, Huyện Hội xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, theo lộ trình hằng năm cụ thể, có số lượng định tính và tên mô hình cụ thể để triển khai thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết triển khai thực hiện Đề án định kỳ báo cáo về Thường trực Thành Hội (qua Ban Tuyên giáo Thành Hội) để tổng hợp.

3. Các cơ sở Hội căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2018-2023 bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả về cấp trên.

Đính kèm:
1.29. KH de an 01.pdf

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018 - 2023
Số kí hiệu 29-KH/HNDT Người ký Nguyễn Kim Dũng
Ngày ban hành 17/01/2019 Ngày xuất bản 17/01/2019
Ngày hiệu lực 17/01/2019 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Đề án Xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ giai đoạn 2018 -2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  2. Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023
  3. Đề án Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023
  4. Thông báo một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2018
 


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 9 1 9 7 7 5
Today: 2.178
Yesterday: 2.646
This week: 2.178
This month: 70.545
Total: 11.919.775
Đăng nhập