Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW về việc xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Nội dung chi tiết

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57-KH/HNDT

             Đà Nẵng, ngày 08 tháng  8  năm 2016

         KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW về việc xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

                                                          

Ngày 23/6/2016 Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Đề án số 24 - ĐA/HNDTW về việc Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Để thực hiện triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng như xuất phát từ yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương; Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

          - Việc xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp nhằm đổi mới đa dạng hóa mô hình tổ chức Hội ở cơ sở theo hướng thiết thực; hiệu quả, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.

          - Việc thành lập chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới; qua đó tập hợp, thu hút đông đảo hội viên nông dân có cùng ngành nghề vào tổ chức Hội để sinh hoạt và hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh liên kết sản xuất của tập thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; là cơ sở để tiến đến hình thành các loại hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

           2. Yêu cầu

          - Việc thành lập các chi hội,tổ hội nghề nghiệp phải thực chất, tránh hình thức, đảm bảo được tiêu chí 5 cùng: Cùng lĩnh vực hoạt động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm, cùng hưởng lợi.

- Việc xây dựng mô hình chi,tổ hội nghề nghiệp cần có thời gian, thực hiện từng bước, thận trọng, có nghiên cứu và tập trung chỉ đạo điểm, đánh giá rút kinh nghiệm.

          - Việc thành lập chi hội nghề nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện phải đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của cấp Hội trực tiếp và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền và phối hợp hành động với các tổ chức liên quan.

          II. MÔ HÌNH TỔ HỘI NGHỀ NGHIỆP, CHI HỘI NGHỀ NGHIỆP

1.Tổ hội nghề nghiệp

Thực hiện xây dựng điểm tổ hội nghề nghiệp theo nội dung Khoản 1, mục III trong Đề án.

2. Chi hội nghề nghiệp

Việc xây dựng chi hội nghề nghiệp được thực hiện ở hai cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, thời gian đầu chi hội nghề nghiệp được xây dựng thí điểm trong phạm vi hẹp theo nội dung Điểm 2.1, Khoản 2, Mục III của Đề án (chưa thực hiện Điểm 2.2, Khoản 2, Mục III của Đề án).

III. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

1. Phạm vị, địa bàn

1.1. Mô hình Tổ hội nghề nghiệp

Năm 2016, mỗi Quận, Huyện Hội lựa chọn 01 Hội Nông dân cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng thí điểm mô hình tổ hội nghề nghiệp; lập hồ sơ theo dõi, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và hỗ trợ kịp thời cho cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện.

2.2. Mô hình Chi hội nghề nghiệp

- Các Quận, Huyện Hội tùy theo nhu cầu, điều kiện, tình hình của địa phương có thể lựa chọn cơ sở để chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp theo định hướng tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục III của Đề án.

- Lưu ý: Chưa thực hiện Điểm 2.2, Khoản 2, Mục III của Đề án.

2.Thời gian thực hiện điểm

- Thời gian chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp là 2 năm (Từ tháng 8/2016 đến tháng 10/2018).

- Sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thành báo cáo gửi Trung ương Hội: Tháng 10/2017 và năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành Hội

Xây dựng kế hoạch; tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt Hội Nông dân thành phố, quận, huyện để quán triệt Đề án, Kế hoạch; hướng dẫn nội dung, phương thức triển khai thực hiện (Tháng 8/2016).

2. Quận, Huyện Hội

- Khảo sát, chọn địa bàn chỉ đạo điểm và tổng hợp danh sách theo mẫu gửi về Thành Hội (qua Ban Tổ chức – Kiểm tra) để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc (Tháng 10/2016).

- Trên cơ sở Đề án của Trung ương Hội và Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Ban Thường vụ Thành Hội; Ban Thường vụ các quận, huyện Hội  nghiên cứu có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cơ sở Hội chọn địa bàn, thí điểm xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp theo kế hoạch.

- Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này với Ban Chấp hành Hội Nông dân cùng cấp, Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp trên trong nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm công tác Hội và phong trào nông dân.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW về việc xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố yêu cầu các ban tham mưu giúp việc Thành Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân quận, huyện và cơ sở Hội nghiêm túc triển khai thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra.

 

Nơi nhận:                                                               T/M BAN THƯỜNG VỤ

- TW Hội (B/c);                                                                  CHỦ TỊCH            

- BTV Thành Hội ;                                                                    

- 7 quận, huyện Hội;                                                                     

- Lưu TC-KT, VT.                                                       Đặng Công Thắng

 

                                                                                

 

Đính kèm:
1.57. KH XÂY DỰNG CHI, TỔ HỘI NGHỀ NGHIỆP.doc
 


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 9 1 9 9 5 7
Today: 2.360
Yesterday: 2.646
This week: 2.360
This month: 70.727
Total: 11.919.957
Đăng nhập