Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Chương trình Công tác trọng tâm năm 2016
Nội dung chi tiết

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

*

Số:  01-CTr/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2016

    CHƯƠNG TRÌNH

Công tác trọng tâm năm 2016

        

         Trên cơ sở Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Thành Hội khóa VII (nhiệm kỳ 2013-2018) và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, Ban Thường vụ Thành Hội xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 như sau:

          QUÝ I

- Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2015; triển khai nhiệm vụ công tác, phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2016 (Văn phòng chuẩn bị).

- Hội nghị sơ Kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2015 và 3 năm thực hiện Đề án đổi mới Quỹ HTND thành phố (Ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị).

- Phối hợp với Ban Dân vận tham mưu Thành ủy Kế hoạch thực hiện Kết luận 61, Quyết định 673 năm 2016; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung 61, 673 theo kế hoạch (Văn phòng chuẩn bị).

- Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TNDTW, ngày 19/7/2010 của BCH TW Hội (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến (Ban KT-XH chuẩn bị).

- Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XXI Đảng bộ thành phố (Văn phòng chuẩn bị).

          - Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2016 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Ban Tuyên giáo chuẩn bị).

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện Đề án “Thành phố môi trường năm 2016. Ký kết Chương trình liên tịch với Sở NN&PTNT về phát triển nông nghiệp và chương trình giám sát vật tư nông nghiệp (Ban KT-XH chuẩn bị).

          - Chỉ đạo tổ chức Hội nghị chi hội hết nhiệm kỳ; hướng dẫn các chi hội điểm sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 01-CTr/HNDT của BCH Thành Hội (Ban Tổ chức – Kiểm tra chuẩn bị).

- Hội nghị Ban Thường vụ sơ kết công tác Hội quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016 (Văn phòng chuẩn bị).

 

QUÝ II

          - Kiểm tra (đợt I) việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 43-CT/TU, Chỉ thị 29-CT/TU tại các cơ sở hội (Ban Tuyên giáo chuẩn bị).

- Nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ Hội toàn thành phố Ban Tuyên giáo chuẩn bị).

- Triển khai Chương trình Phối hợp hành động với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (Văn phòng chuẩn bị).

          - Tham gia, phối hợp với Mặt trận và các ngành liên quan về giám sát các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi theo kế hoạch của Trung ương Hội (Ban Tổ chức – Kiểm tra chuẩn bị).

- Hội nghị Ban Thường vụ, chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Thành Hội lần thứ 8 (Văn phòng chuẩn bị).

          - Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và thống nhất Kế hoạch tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ Hội Nông dân cấp cơ sở, quận, huyện (Văn phòng, Ban Tổ chức – Kiểm tra chuẩn bị).

 

QUÝ III

          - Chỉ đạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và công tác kiểm tra thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 (Ban Tổ chức – Kiểm tra và Ban Tuyên giáochuẩn bị).

          - Kiểm tra (đợt II) việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 43-CT/TU, Chỉ thị 29-CT/TU tại các cơ sở hội (Ban Tuyên giáo chuẩn bị).

- Hội nghị Ban Thường vụ thông qua Báo cáo công tác Hội quý III/2016 và Báo cáo sơ kết, đánh giá công tác Hội 9 tháng đầu năm (Văn phòng chuẩn bị).

          - Chuẩn bị nội dung làm việc định kỳ giữa Thường trực Thành ủy, UBND và các ngành liên quan với Thường trực Hội Nông dân thành phố (Văn phòng và các Ban chuẩn bị).

          - Dự toán ngân sách Hội Nông dân thành phố và các kế hoạch đầu tư năm 2017 (Văn phòng và các Ban chuẩn bị).

 

QUÝ IV

- Tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ nhất toàn thành phố (Ban Tuyên giáo chuẩn bị).

- Phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” thành phố lần thứ IX, giai đoạn 2012-2016 (Ban KT-XH chuẩn bị).

- Chuẩn bị các báo cáo chuyên đề theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (Văn phòng và các Ban chuẩn bị).

- Tham gia kiểm tra và báo cáo kết quả các chuyên đề phối hợp trong năm 2016 (Các Ban, Văn phòng chuẩn bị).

          - Kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016 (Văn phòng và các Ban chuẩn bị).

          - Hội nghị Ban Thường vụ, thông qua công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị BCH lần thứ 9 (Giữa tháng 12 măm 2016. Văn phòng chuẩn bị).

- Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9; tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016; thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (cuối tháng 12 năm 2016. Văn phòng chuẩn bị).

          Giao Văn phòng Thành Hội theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị, tham mưu giúp Ban Thường vụ tổ chức thực hiện các nội dung công tác nêu trên.

 

 

Nơi nhận:

   T/M BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Đặng Công Thắng

- BTV Trung ương Hội/ bc;                                        

- Văn phòng Thành ủy;

- Văn phòng UBND thành phố;

- Ban Dân vận Thành ủy;

- Các Đ/c Ủy viên BCH Thành Hội;

- Các Ban, VP Thành Hội;

- Các quận, huyện Hội;                                                            

- Lưu VT.                                                                     

 

 

Đính kèm:
1.01. CTr cong tac 2016.doc
 


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 9 2 0 0 8 2
Today: 2.485
Yesterday: 2.646
This week: 2.485
This month: 70.852
Total: 11.920.082
Đăng nhập