Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023
Nội dung chi tiết

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Thực hiện Hướng dẫn số 232-HD/HNDTW, ngày 17/5/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hướng dẫn tuyên truyền đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội các cấp  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Tuyên truyền khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp Nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; sự trưởng thành, kết quả đạt được, những đóng góp của hội viên, nông dân và tổ chức Hội trong 5 năm qua (2013-2018), từ đó nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò và sự đóng góp của các cấp Hội Nông dân trên các lĩnh vực; thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với giai cấp nông dân Việt Nam.

- Thông qua tuyên truyền làm cho cán bộ, hội viên nông dân và toàn xã hội thấy được vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ qua; những yêu cầu đặt ra về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào nông dân và công tác Hội trong 5 năm tới (2018 – 2023) từ đó động viên các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động các tầng lớp nông dân Việt Nam phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

2. Yêu cầu

 - Công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII phải được triển khai thực hiện tốt ở tất cả các cấp Hội nông dân; phải kịp thời, bảo đảm cả chiều rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, của tổ chức Hội và của đất nước.

- Các hoạt động tuyên truyền phải được tổ chức hiệu quả và tiết kiệm, đầy đủ và toàn diện về nội dung; hình thức cụ thể, thiết thực, tăng cường thực hiện phương châm xã hội hóa.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, trọng tâm là những nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

2. Sự hình thành và phát triển của tổ chức Hội NDVN qua các kỳ Đại hội, những đóng góp nổi bật của Hội đối với phong trào nông dân Việt Nam và đất nước.

3. Tuyên truyền 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội đó là:

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

- Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

4. Nội dung cơ bản của các văn kiện (dự thảo) trình Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII, Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Những ý kiến thảo luận, góp ý của các cấp Hội và hội viên nông dân vào dự thảo văn kiện Đại hội, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phản ánh kịp thời và đầy đủ những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề quan tâm của cán bộ, hội viên nông dân.

5. Hoạt động và phong trào thi đua của các cấp Hội lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Tuyên truyền kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

7. Tuyên truyền những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội.

8. Bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

9. Ý nghĩa, tầm quan trọng, diễn biến, kết quả của Đại hội Hội Nông dân các cấp. Phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

10. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp.

III. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

1. Đợt 1:

Từ nay đến cuối tháng 6/2018 tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và quận, huyện:

- Tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở Hội trong thời kỳ hội nhập và cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Các yêu cầu, nội dung quan trọng của Đại hội Hội Nông dân cơ sở và quận, huyện.

- Tuyên truyền việc lấy ý kiến góp ý các báo cáo chính trị trình đại hội cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Hướng dẫn những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận, góp ý của cán bộ, hội viên; phát huy dân chủ, tập hợp đầy đủ, chính xác và phản ánh trung thực các ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên.

- Những bài học kinh nghiệm về tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội thời gian qua.

- Cổ vũ, nêu gương và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về hoạt động và kết quả Đại hội Hội Nông dân cơ sở, quận, huyện.

2. Đợt 2: 

Từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân cấp thành phố:

- Về vị trí, ý nghĩa của Đại hội Hội Nông dân cấp thành phố.

- Các yêu cầu, nội dung quan trọng của Đại hội Hội Nông dân cấp thành phố.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước, chọn một số công trình hoặc xây dựng các mô hình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân thành phố gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018.

- Về hoạt động và kết quả Đại hội Hội Nông dân thành phố.

Đợt 3:

Từ tháng 9/2018 đến cuối tháng 12/2018 tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

IV. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN

1. Trước và trong Đại hội

1.1. Phối hợp và chủ động cung cấp thông tin cho cấp ủy đảng, ban tuyên giáo cấp uỷ cùng cấp đề nghị chỉ đạo công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Nông dân các cấp trong hệ thống tổ chức Đảng và hệ thống báo chí của địa phương. Tham mưu xây dựng tài liệu cung cấp cho báo cáo viên của cấp uỷ tuyên truyền về kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quyết định của Chính phủ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những thành tựu của phong trào nông dân và công tác Hội nhiệm kỳ 2013-2018, những bài học kinh nghiệm, khó khăn, thách thức, những vấn đề đặt ra cho phong trào nông dân và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

1.2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng gồm các nội dung sau:

Phối hợp với cán bộ thông tin cơ sở, Đài Phát thanh - Truyền hình quận, huyện, thành phố, các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của địa phương thành lập chuyên trang, chuyên mục hoặc số chuyên đề tuyên truyền về Đại hội.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, nông dân chuyên đề về Đại hội.

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân thành phố...

1.3. Các hoạt động triển lãm, trưng bày, tuyên truyền cổ động, văn nghệ chào mừng bao gồm các nội dung sau:

- Phát động phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Tổ chức sinh hoạt chi, tổ hội để quán triệt về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Đại hội.

- Tổ chức tuyên truyền trong các cấp Hội, chỉ đạo các kênh tuyên truyền của Hội và phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, loa truyền thanh các xã, phường tuyên truyền về Đại hội.

- Hội nông dân các quận, huyện phối hợp với các báo, đài phát thanh, truyền hình địa phương tuyên truyền về Đại hội…

- Thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội tại trụ sở làm việc của cơ quan Hội các cấp, các khu công cộng, các đường phố chính trong thời gian diễn ra Đại hội…

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

2. Sau Đại hội

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng để tuyên truyền kết quả Đại hội, tập trung vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp tục tuyên truyền về các điển hình cá nhân và tập thể.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền dành cho hội viên, nông dân, tập trung tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023, các giải pháp, biện pháp cụ thể của các cấp Hội để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nông dân thành phố:

- Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết xây dựng kế hoạch và phân công các thành viên Tiểu ban triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Ban Tuyên giáo Thành hội là đơn vị thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết Đại hội, tham mưu chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc thực hiện  tốt công tác tuyên truyền Đại hội Hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

- Các ban, Văn phòng Thành Hội phối hợp thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, kịp thời, hiệu quả.

2. Hội Nông dân các quận, huyện:

- Trên cơ sở Kế hoạch của Thành Hội, các quận, huyện Hội chủ động và sáng tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII phù hợp với điều kiện của địa phương mình.

- Các quận, huyện Hội tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền từng đợt và tổng thể gửi về Thành Hội (qua Văn phòng).

Yêu cầu Hội Nông dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.

Đính kèm:
1.178.KH TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI.doc

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023
Số kí hiệu 178 - KH/HNDT Người ký Nguyễn Kim Dũng
Ngày ban hành 23/02/2018 Ngày xuất bản 23/02/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  2. Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố
  3. Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022
  4. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
  5. Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021
Đăng nhập