Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Kế hoạch về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
Nội dung chi tiết

KẾ HOẠCH

về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023

----------------

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HNDTW, ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2018 với chủ đề: “Cán bộ, hội viên nông dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ VII” với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 và kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

- Các cấp Hội phát động toàn thể cán bộ, hội viên nông dân phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VII đã đề ra và Nghị quyết của BCH Thành Hội năm 2018.

2. Yêu cầu  

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh, phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023  .

- Tổ chức phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức, phải gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Hội, của địa phương, đơn vị tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. Cần xác định rõ biện pháp tổ chức thực hiện, tiêu chí đánh giá thi đua phải cụ thể, bám sát mục tiêu thi đua, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG

1. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp, chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII gắn với sơ, tổng kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Hội, thi đua xây dựng và phát triển tổ chức Hội; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VII đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu do Hội Nông dân trực tiếp thực hiện như phát triển hội viên, đào tạo nghề cho nông dân, phát triển và tăng trưởng nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân, cổ vũ động viên hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và hỗ trợ giúp đỡ nông dân nghèo biết sản xuất hàng hóa vươn lên làm giàu chính đáng.

2. Tiếp tục đẩy mạnh ba phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ phát động và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn chặt với vận động hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2018; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố lần thứ 11 (khóa VII).

3. Chủ động công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp có những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân. Phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình “4 an” của thành phố. Làm tốt công tác điều tra, khảo sát theo Quyết định số 12/QĐ-BKHĐT ngày 05/01/2018 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

4. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên nông dân tích cực năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

5. Huy động các nguồn lực để xây dựng các mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến, triển khai hiệu quả các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đối với nông dân, nhất là nông dân các xã có người dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

6. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Hội gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tham gia ủng hộ “Qũy hạt thóc vàng” nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi quận, huyện Hội vận động mỗi hội viên nông dân đóng góp năm nghìn đồng và các nhà hảo tâm đóng góp tiền để xây dựng nhà bia tưởng niệm người có công cách mạng, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm mang tên Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

7. Xây dựng các điển hình tiên tiến cá nhân và tập thể trên các lĩnh vực hoạt động, lao động sản xuất và công tác Hội. Chú trọng phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực có thành tích xuất sắc theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, phản ảnh đúng thực chất trong các hoạt động, các phong trào thi đua của Hội.

8. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Đề án số 62-ĐA/HNDTW ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Xác định nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, thiết thực mang tên Đại hội VIII Hội Nông dân thành phố và Đại hội hội VII Hội Nông dân Việt Nam.

9. Các quận, huyện Hội phối hợp các cơ quan thông tin truyền thông, đài truyền thanh quận, huyện tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống Hội. Hướng dẫn hội viên, nông dân sản xuất những hàng hóa nông sản có giá trị kinh tế, có thị trường và có doanh nghiệp đỡ đầu để gắn chặt các khâu từ sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ theo một chuỗi giá trị bền vững.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian phát động thi đua, chia thành 3 đợt. Cụ thể như sau:

Đợt 1: Từ đầu năm đến ngày 19 tháng 5 năm 2018.

Thi đua lập thành tích “Mừng Đảng, mừng xuân”; kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (03 /2/1930 – 3/2/2018); 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 – 30/4/2018); 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2018), chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp (cấp cơ sở và quận, huyện)

Đợt 2. Từ 19/5/2018 đến 30/9/2018.

Lập thành tích chào mừng 73 năm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Hội Nông dân cấp quận, huyện (nhiệm kỳ 2018- 2023); kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2018

 Đợt 3.Từ 30 /9 đến cuối năm 2018.

Lập thành tích kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12); chào mừng Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII và Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023.

2. Thành Hội

          - Giao Hội đồng Thi đua, Khen thưởng và Ban Tổ chức-Kiểm tra phối hợp với các ban Thành Hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, tham mưu, phản ảnh Thường trực để chỉ đạo kịp thời; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ tổng kết, biểu dương, khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua gắn với Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

          - Giao Văn phòng Thành Hội tổng hợp số liệu hằng tháng của quận, huyện Hội; tham mưu, phản ảnh trung thực, khách quan cho Thường trực Thành Hội, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện vào mục báo cáo tháng, quý, 6 tháng và năm về Trung ương Hội và Thành ủy Đà Nẵng theo dõi.

- Giao cho Ban Tuyên giáo chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp; đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử Thành Hội về những các cá nhân, tập thể có những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những mô hình hay tiêu biểu từng địa phương.

 2. Hội Nông dân quận, huyện

          Ban Thường vụ các quận, huyện Hội, căn cứ vào Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành Hội phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch phát động thi đua; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Hội trực thuộc triển khai thực hiện, nghiêm túc kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành Hội khi kết thúc đợt thi đua.

Đính kèm:
1.180. KH PHATDONGthiduadacbiet chaomungĐHHND-Andagopy.doc

Kế hoạch về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023
Số kí hiệu 180 - KH/HNDT Người ký Nguyễn Văn Ấn
Ngày ban hành 28/02/2018 Ngày xuất bản 28/02/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  2. Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố
  3. Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022
  4. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
  5. Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021
Đăng nhập