Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021
Nội dung chi tiết

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

 giai đoạn 2017-2021

 

Căn cứ Quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021.  

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017- 2021 với những nội dung sau:

I.  MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới về chất, tăng về lượng, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề phù hợp với nông nghiệp đô thị, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao, góp phần hình thành những vùng sản xuất hàng hoá tập trung, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển kinh tế hợp tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của  thị trường.                                                                                                                                  

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của hội viên nông dân, hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, lựa chọn các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào để phổ biến, nhân rộng và đề nghị khen thưởng kịp thời.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được triển khai thực hiện sâu rộng đến các cấp Hội, cán bộ hội viên nông dân phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2021, toàn thành phố vận động được 60% trong tổng số hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó trên 7.550 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (mỗi năm tăng 10%)

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Giới thiệu các gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, các mô hình sản xuất hiệu quả để hội viên, nông dân học tập và áp dụng nhân rộng.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phong trào; hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; có kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân để không ngừng nâng cao trình độ sản xuất, kiến thức quản lý kinh tế và thị trường; giúp nông dân tiếp cận và khai thác có hiệu quả các chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và huy động tối đa các nguồn vốn, khoa học công nghệ mới, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh, phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

3. Tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP và Luật Hợp tác xã năm 2012. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm thị trường. Tăng cường phối hợp và làm cầu nối để các thành phần kinh tế ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

4. Tập trung xây dựng nhân rộng các điển hình tiên tiến phù hợp với mỗi vùng. Các cấp Hội đẩy mạnh công tác vận động hộ NDSXKDG đảm nhận, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn, khoa học kỹ thuật, cây con giống, kinh nghiệm và việc làm, góp phần làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững.

5. Gắn phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, tăng cường tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân.

6. Biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tôn vinh và nhân rộng các hộ gia đình nông dân tiêu biểu, có cách làm hay sáng tạo, hiệu quả, có đóng góp cho xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hội Nông dân thành phố:

- Giao Ban Kinh tế Xã hội tham mưu xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Kiểm tra, đôn đốc HND các quận huyện tổ chức thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện phong trào về Trung ương Hội.

- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội thẩm định hồ sơ hộ nông dân đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Thành phố và Trung ương, tham mưu đề xuất cho Ban Thường vụ các hình thức biểu dương khen thưởng để kịp thời động viên các hộ gia đình nông dân có thành tích xuất sắc và lập tờ trình đề nghị các cấp quyết định công nhận.

- Ban Tuyên giáo có kế hoạch tuyên truyền và nêu gương các điển hình tiên tiến, sáng tạo, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, những kinh nghiệm tốt trong phong trào thi đua.

2. Hội Nông dân các quận, huyện:

- Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở thực hiện tốt nội dung kế hoạch này với các nội dung:  Phát động phong trào, lập danh sách các hộ đăng ký tự nguyện đăng ký, danh sách các hộ đạt danh hiệu NDSXKDG các cấp trong năm, báo cáo về Hội Nông dân thành phố trước ngày 31/3.

- Hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở bình xét danh hiệu NDSXKDG, kịp thời biểu dương khen thưởng vào dịp ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10.

- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào về Hội Nông dân thành phố (Ban Kinh tế - Xã hội)  trước ngày 30/11 hàng năm.

3.  Hội Nông dân các xã, phường:

Hàng năm tổ chức bình xét danh hiệu NDSXKDG, kịp thời biểu dương khen thưởng vào dịp ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10. Tổng hợp danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi về Hội Nông dân các quận huyện để tổng hợp báo cáo về Hội Nông dân thành phố.

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố giao các Ban phòng liên quan của Thành hội, BanThường vụ Hội Nông dân các quận huyện và xã phường tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.

Đính kèm:
1.203. KH NDSXKDG G Đ 18 21.doc

Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021
Số kí hiệu 203-KH/HNDT Người ký Nguyễn Đình Khánh Vân
Ngày ban hành 03/05/2018 Ngày xuất bản 03/05/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Thông báo Kết luận của Thành uỷ Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ tị số 59-CT/TW
  2. Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  3. Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố
  4. Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022
  5. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
Đăng nhập