Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Kế hoạch Tổ chức thi đua khen thưởng chuyên đề “ Giải thưởng chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu”
Nội dung chi tiết

         HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH HND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              *

      Số 176 -KH/HNDT                                    Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi đua khen thưởng chuyên đề

“ Giải thưởng chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu”

--------------------

 

             I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ;

- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết hằng năm của Hội Nông dân Thành phố;

- Căn cứ  Hướng dẫn số 965/HD-SNV, ngày 07/8/2017 của Sở Nội vụ về “Khen thưởng thành tích thi đua chuyên đề”.

          II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Tạo động lực mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo của chi hội và hội viên nông dân trên địa bàn thành phố; nhằm phấn đấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm của Hội, mà trọng tâm là thực hiện Nghị quyết BCH Thành Hội đã đề ra;

- Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong cán bộ hôi viên nông dân trên địa bàn thành phố; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng địa phương, gắn kết với các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề khác do TW Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân thành phố phát động; thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân các cấp ở  địa phương hưởng ứng, tham gia;

- Đổi mới phương pháp tổ chức, có cách làm hay, sáng tạo, tạo ra bước đột phá, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác; lấy kết quả hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội hàng năm để đánh giá thành tích của tập thể, cá nhân, hiệu quả của phong trào;

- Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng.

III. NỘI DUNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ:

1. Tên chủ đề: “ Giải thưởng chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu”

2. Phạm vi đối tượng, thực hiện:

2.1. Đối tượng thi đua

- Tập thể: Chi hội nông dân trực thuộc Hội Nông dân xã, phường;

- Cá nhân: Hội viên nông dân của các chi, tổ hội.

2.2. Phạm vi thực hiện:

Chi hội, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.

          3. Nội dung nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện

Phong trào thi đua theo chuyên đề được phát động với chủ đề chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

3.1. Công tác xây dựng tổ chức Hội

- Tham mưu cho cấp ủy chi bộ phát triển hội viên đảm bảo số lượng, chất lượng,

- Phối hợp với Hội nông dân cấp xã, phường thực hiện tốt công tác phát thẻ hội viên, phát triển hội viên gắn liền với phát thẻ hội viên kịp thời

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, nội dung sinh hoạt theo hướng dẫn của Hội cấp trên, định kỳ 03 tháng sinh hoạt 01 lần. Tỉ lệ hội viên nông dân đạt 90% trở lên  

3.2. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng

- Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tập trung vận động nông dân thực hiện tốt Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình ”thành phố 4 an”...

3.3. Tham gia phát triển nông thôn

3.3.1. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

- Tổ chức phát động và tổ chức cho hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi  “đạt 100% kế hoạch”;

- Mỗi hộ nông dân đạt daanh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ ít nhất 01 hộ nghèo vượt khó.

3.3.2. Tổ chức dch v, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân.

- Về dịch vụ về vốn: Tạo vốn cho nông dân vay để đầu tư phát triển sản xuất nhất là quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân và Ngân hành chính sách, không để nợ quá hạn Phối hợp các ngành chức năng đào tạo nghề cho nông dân, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, công nghệ cho nông dân

 - Vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể

3.4. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh

             Tích cực phối hợp với ngành Công an, Quân sự, Mặt trận, các Hội đoàn thể phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng mô hình “Tổ dân phố (thôn) không có tội phạm và tệ nạn xã hội”. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng vận động ngư dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Không có con em chống khám và trốn tránh làm nghĩa vụ.

            3.5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 - Thực hiện tốt công tác giám sát trên địa bàn dân cư theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị và tham gia góp ý xây dựng Đảng theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị; nhất là giám sát những bức xúc của hội viên nông dân trong việc thu hồi đất, giải tỏa đền bù, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp...

- Tham gia hòa giải ở địa bàn dân cư, không để khiếu kiện vượt cấp

- Không có cán bộ, hội viên bị vi phạm pháp luật

4. Tiêu chuẩn khen thưởng

          4.1. Đối với tập thể:

- Hoàn thành tốt  nhiệm vụ và kế hoạch được giao,

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả,

- Không có hội viên bị vi phạm pháp luật,

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

          4.2. Đối với cá nhân

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,

          - Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia các phong trào thi đua

          - Có đạo đức lối sống lành mạnh.  

          5. Hình thức, số lượng khen thưởng

5.1 Hình thức khen thưởng

- “Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng” được xét tặng cho tập thể là chi hội, và các cá nhân là hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.

5.2 Số lượng

- Đối với tập thể: 15 chi hội

- Đối với cá nhân: 10 hội viên

6. Thời gian thực hiện: Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch được ban hành và tiến hành khen thưởng hằng năm

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên huấn Thành Hội

-  Phổ biến, quán triệt, phối hợp với các cấp Hội tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, hội viên trên địa bàn thành phố;

- Trên cơ sở các phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua;

2. Ban Tổ chức kiểm tra Thành Hội

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện Hội tổ chức, triển khai, thực hiện Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với các Ban, Văn phòng Thành Hội tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua hằng năm

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào thi đua hằng năm;

- Tiếp nhận, rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, trình Hội đồng thi đua - Khen thưởng của Thành Hội quyết định.

3. Văn phòng, Ban Kinh tế-xã hội, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện Hội; xây dựng, xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và những biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế, gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao;

4. Các quận, huyện Hội

- Phối hợp với thành Hội theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở Hội triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Có ý kiến đánh giá kết quả thi đua khen thưởng do cơ sở Hội đề nghị bằng văn bản gửi về Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành Hội để xem xét, quyết định.

Đính kèm:
1.176. KH thi đua khen thưởng chuyên đề.pdf

Kế hoạch Tổ chức thi đua khen thưởng chuyên đề “ Giải thưởng chi hội, hội viên nông dân tiêu biểu”
Số kí hiệu 176 -KH/HNDT Người ký Nguyễn Văn Ấn
Ngày ban hành 12/01/2018 Ngày xuất bản 12/01/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Loại văn bản Văn bản hội
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
  2. Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố
  3. Công văn 1270 - CV/HNDT V/v phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2022
  4. V/v tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị BCH TW HNDVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018
  5. Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021
Đăng nhập