Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Chương trình hành động của UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Nội dung chi tiết
Chương trình hành động của UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Đính kèm:
1.346 Chương trình hành động của UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.PDF

Chương trình hành động của UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Số kí hiệu 346/QĐ-UBND Người ký
Ngày ban hành 26/01/2022 Ngày xuất bản 01/06/2022
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản Nhà nước Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành UBND thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành djnh mfrc ho tro doi vói từng hạng mục cong trInh theo chInh sách ho trợ dâu tư vao nông nghiep, nông thôn trên dja bàn thành pho Đà Nang
  2. Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  3. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2022, tầm nhìn 2050 thành phố Đà Nẵng
Đăng nhập