Địa chỉ: 12 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 355 1214
Email: hnd@danang.gov.vn

* Lãnh đạo:

- Thường trực:

+ Chủ tịch: Nguyễn Hữu Thiết

+ Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Kim Dũng

+ Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Ấn

- Ban, Văn phòng:

+ Trưởng ban Xây dựng Hội: Nguyễn Hồng Hải

+ Chánh Văn phòng: Ngô Ngọc Quốc

* Chức năng:

1. Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

2. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

3. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

2. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

3. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

4. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

5. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

- Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

6. Mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ban, Văn phòng trực thuộc Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng

 

STT

Phòng, Ban, lĩnh vực

Số điện thoại

1

  Văn phòng

(0236) 355 1214 - 3624904 

2

  Ban Xây dựng Hội

  (Lĩnh vực Tổ chức - Kiểm tra)

(0236) 3624915

3

  Ban Xây dựng Hội

  (Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội)

(0236) 3624913

4

  Ban Xây dựng Hội

  (Lĩnh vực Tuyên giáo)

(0236) 3624914

5

  Ban Xây dựng Hội

  (Lĩnh vực Quỹ Hỗ trợ ND)

(0236) 3624 906

 


 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 9 1 9 7 7 4
Hôm nay: 2.177
Hôm qua: 2.646
Tuần này: 2.177
Tháng này: 70.544
Tổng cộng: 11.919.774
Đăng nhập