Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.24-CTr NQ20.signed.pdf

Chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Số kí hiệu 24-CTr/TU Người ký
Ngày ban hành 05/12/2022 Ngày xuất bản 09/12/2022
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản Đảng Loại văn bản Chương trinh
Cấp ban hành Thành uỷ Cơ quan ban hành Thành ủy Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. chương trình hành động của Thành uỷ Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
  2. Chương trình hành động của Thành uỷ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  3. Chỉ thị của Thành uỷ Đà Nẵng về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
  4. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, TẠO ĐỘNG LỰC ĐƯA NƯỚC TA TRỞ THÀNH NƯỚC PHÁT TRIỂN CÓ THU NHẬP CAO”
Đăng nhập