Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Về việc lấy ý kiến sửa đối, bổ sung Điều lệ Hội và báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ Hội khóa VII
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.1680. Vv lay y kien- bo sung Dieu le Hoi.signed.pdf
2.547. HD lay y kien- bo sung Dieu le Hoi.pdf
Đăng nhập