Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Cấp ban hành Cơ quan ban hành

STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Đính kèm Lượt tải
1 Trung ương Nghị Quyết Văn bản Đảng NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, TẠO ĐỘNG LỰC ĐƯA NƯỚC TA TRỞ THÀNH NƯỚC PHÁT TRIỂN CÓ THU NHẬP CAO” 16/06/2022 0
2 Trung ương Hướng dẫn Văn bản Đảng NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 16/06/2022 0
3 Trung ương Hướng dẫn Văn bản Đảng NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 16/06/2022 0
4 305 Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Thông báo Hướng dẫn nghiệp vụ Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 13/06/2022 0
5 1440 UBND thành phố Đà Nẵng Văn bản Nhà nước Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/05/2022 0
6 102/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Văn bản Nhà nước Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2022, tầm nhìn 2050 thành phố Đà Nẵng 24/05/2022 0
7 Số 302-TB/TU Thành ủy Đà Nẵng Văn bản Đảng Thông báo Kết luận của Thành uỷ Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ tị số 59-CT/TW 16/05/2022 0
8 1275-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Tuyên truyền tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt hoạt động khai thác hải sản và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tàu cá 15/05/2022 0
9 Số 57-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Tuyên truyền Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng 12/05/2022 0
10 1274 - CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Công văn phối hợp tham gia tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 12/05/2022 0
11 CV 1272-CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Tuyên truyền Công văn 1272-CV/HNDT về triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 12/05/2022 0
12 53-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Tuyên truyền Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố 09/05/2022 0
13 1273 - CV/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Tuyên truyền Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 02/05/2022 0
14 74/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Kế hoạch Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Đề án Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố năm 2021 và Kế hoạch thực hiện năm 2022 29/04/2022 0
15 292-TB/TU Thành ủy Đà Nẵng Văn bản Đảng Thông báo Kết luận của Thường trực Thành uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn HND thành phố 25/04/2022 0
16 53-HD/HNDT Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Văn bản hội Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn tổ chức Đại Hội chi Hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 13/04/2022 0
17 346/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn bản Nhà nước Chương trình hành động của UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 26/01/2022 0
18 23/2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Văn bản khác Văn bản Nhà nước Ban hành djnh mfrc ho tro doi vói từng hạng mục cong trInh theo chInh sách ho trợ dâu tư vao nông nghiep, nông thôn trên dja bàn thành pho Đà Nang 31/08/2021 0
19 Số 262 - HD/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Hướng dẫn tổng kết TĐKT của HND cấp tỉnh năm 2020 26/10/2020 0
20 204-KH/HNDTW Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Văn bản hội Hướng dẫn đánh giá xếp loại hằng năm đối với tổ chức Hội Nông dân Việt Nam 15/07/2020 0
Đăng nhập