Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Trích yếu nội dung
Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2022, tầm nhìn 2050 thành phố Đà Nẵng
Nội dung chi tiết
Đính kèm:
1.102 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2022, tầm nhìn 2050 Đà Nẵng.pdf

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2022, tầm nhìn 2050 thành phố Đà Nẵng
Số kí hiệu 102/KH-UBND Người ký
Ngày ban hành 24/05/2022 Ngày xuất bản 01/06/2022
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản Nhà nước Loại văn bản
Cấp ban hành UBND thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành djnh mfrc ho tro doi vói từng hạng mục cong trInh theo chInh sách ho trợ dâu tư vao nông nghiep, nông thôn trên dja bàn thành pho Đà Nang
  2. Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  3. Chương trình hành động của UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Đăng nhập