Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện 3 Đề án đột phá

Sáng ngày 22/12, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2019-2020) triển khai thực hiện 3 Đề án đột phá của Ban Chấp hành HND thành phố khóa VIII về "đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa; về "xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp tạo tiền đề hình thành Tổ hợp tác, Hợp tác xã trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ; về "Đổi mới, nâng cao hiệu quả vận động, kết nạp hội viên nông dân trong tình hình mới, giai đoạn 2018 - 2023".

Tại hội nghị đã đánh giá qua 02 năm triển khai thực hiện 3 Đề án đột phá nhằm góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền, các ban ngành đoàn thể liên quan, đặc biệt là sự chuyển biến nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ Hội các cấp và đông đảo hội viên, nông dân nên đã tạo được sự chuyển biến quan trọng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa. Kết quả triển khai Đề án đột phá, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức hơn 319 buổi quán triệt, học tập cho gần 175 ngàn lượt hội viên, nông dân. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức toàn Hội, nhiều nội dung, cách làm được đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn, phát huy vai trò tập hợp nông dân, hướng mạnh về cơ sở, làm động lực thúc đẩy phong trào nông dân và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Kết quả, Thành Hội đã kết nạp được hơn 4.600 hội viên, vượt chỉ tiêu Trung ương giao 112%, tỉ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt 80% trở lên; Gần 7.000 hội viên đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 100% chi hội đạt chỉ tiêu về Qũy hội hàng năm. Ngoài ra đề án đột phá số 3 đã góp phần chỉ đạo, định hướng 42 cơ sở Hội thành lập các chi Tổ, hội nghề nghiệp, kịp thời hỗ trợ nông dân địa phương phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân. Từ đó, công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới; qua đó, đã thu hút nông dân tham gia vào Hội. Trong các kỳ sinh hoạt của cơ sở Hội, chi, tổ hội, Câu lạc bộ, tổ hội và chi hội nghề nghiệp đã lồng ghép nhiều nội dung để tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân. Các cấp Hội Nông dân đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên nông dân và phối hợp hòa giải trong nội bộ nông dân, chưa để xảy ra điểm nóng trên địa bàn thành phố. Việc củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, lấy việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên làm động lực thúc đẩy phong trào nông dân và xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh. Thành Hội, quận, huyện Hội đã tập trung chỉ đạo, hướng mạnh về cơ sở với phương châm gần nông dân, bám sát địa bàn, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội các cấp vững mạnh, đổi mới công tác tập hợp, vận động phát triển hội viên mới có chất lượng, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Chất lượng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở được nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng hội viên và chất lượng hoạt động của các cấp Hội đã nâng lên đáng kể, các phong trào hành động cách mạng của nông dân mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân hằng năm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh ,quốc phòng trên địa bàn thành phố, củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của Đảng, vai trò vị thế của Hội trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định.

Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai quyết liệt thực hiện 3 Đề án đột phá, nhằm hình thành các mô hình phát triển kinh tế xã hội tiêu biểu, gắn kết với việc phát triển hội viên và hình thành các  Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp...Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa VIII.

                                                                                      PV