Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thành Hội lần thứ 6

Chiều ngày 24/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng  khóa VIII tổ chức Hội nghị lần thứ 6, để đánh giá tổng kết quả công tác Hội, phong trào nông dân năm 2020 và triển khai phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố còn nhiều khó khăn thách thức: Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, toàn thành phố thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 19-CT/TTg; thời tiết diễn biến thất thường, bão, lụt, mưa to kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của thành phố, tác động không nhỏ đời sống của hội viên, nông, ngư dân. Nhưng dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Thành ủy và của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; sự phối hợp, hỗ trợ đồng bộ của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã nỗ lực, quyết tâm cùng toàn thể cán bộ, hội viên nông dân thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua của nông dân phát triển đồng đều và có chất lượng; đặc biệt là trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế biển ngày càng ổn định và đi vào chiều sâu; tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp giữa Hội với các sở, ban, ngành đạt được kết quả, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nông dân. Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 đạt kết quả đáng phấn khởi; hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu Trung ương Hội giao; hoạt động của Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng cho thành phố đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố trong năm qua vẫn còn những hạn chế đó là: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và bão lụt nên công tác hội gặp nhiều khó khăn; một số mô hình đã triển khai nhưng chưa hoạt động tốt do ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội ở một số nơi chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của hội viên, nông dân. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn phức tạp; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, nông dân thiếu đất, vốn sản xuất, việc chuyển đổi ngành nghề cho nông dân còn gặp nhiều khó khăn. Một số cơ chế, chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa kịp thời, chưa tạo điều kiện tốt cho nông dân phát triển sản xuất. Một bộ phận hội viên nông dân đời sống còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và bão lụt.

          Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Có 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyển, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp.

- Kết nạp mới 2.150 hội viên và 100% hội viên mới được phát thẻ; 100% cơ sở hội và 95% chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi hội không hoàn thành nhiệm vụ; có 90% hộ nông dân có hội viên nông dân. 100% hội viên tham gia bảo hiểm y tế

- Có 100%  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ở cơ sở có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội đạt chuẩn theo quy định; có 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và kỹ năng công tác nông vận; 100% cán bộ chi Hội, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn  kiến thức về khoa học kỹ thuật và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội. 

- Có 100% chi Hội có quỹ hoạt động với số dư quỹ Hội bình quân 90.000 đồng/hội viên/năm.

- Vận động 60% hộ nông dân đăng ký danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp; số hộ đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp đảm bảo chỉ tiêu được giao. Mỗi quận, huyện Hội xây dựng ít nhất 20 nông dân nòng cốt, có kinh nghiệm.

- Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 01 tỷ đồng. 100% quận, huyện và cơ sở Hội quản lý có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân.

- Vận động 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản cam kết thực hiện việc sản xuất, chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 100% hội viên nông dân được thường xuyên tiếp cận kiến thức cần thiết về kỹ năng, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật-công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

- Có 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; xây dựng được ít nhất 05 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 100% Hội Nông dân các cấp tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả.

- Vận động, hướng dẫn thành lập mới ít nhất 8 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; phấn đấu xây dựng được 02 Hợp tác xã, 08 Tổ hợp tác trở lên.

- Có 100% hội viên được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế; 100% các quận, huyện Hội tổ chức được cho cán bộ, hội viên, nông dân đi học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ở trong nước; xây dựng mới ít nhất 05 mô hình tự quản về an ninh, trật tự.

Dịp này, Ban Chấp hành Thành Hội thống nhất cao với báo cáo chuyên đề Định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

                                                                                                          PV