Đổi thay từ phong trào xây dựng nông thôn mới Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng được triển khai trên phạm vi...

VIDEO VIDEO

HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH